Privacy verklaring

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die El-Decoration verwerkt van haar klanten. 

Indien je een aankoop doet bij El-Decoration, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke 
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  El-Decoration, Apeldoornseweg 92, 8172EN Vaassen, KvK 69508402

De functionaris is bereikbaar via info@El-Decoration.nl

 1. Welke gegevens verwerkt El-Decoration en voor welk doel
  2.1In het kader van jouw aankoop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c)  bankrekeningnummer(s)

2.2El-Decorationverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van het bestelde product bij El-Decoration
b)je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, a. afgenomen diensten af tewikkelen. 

 

 1. Bewaartermijnen 

El-Decoration verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van maximaal een jaar na jouw aankoop. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

 

 1. Beveiligingsmaatregelenenverwerkers

4.1Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft El-Decoration passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.  

4.2Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt El-Decoration gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

 

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragenklachten

5.1Via de functionaris van El-Decoration kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. El-Decoration zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

5.2Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.  

5.3Indien je klachten hebt over de wijze waarop El-Decoration je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

5.4Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Infi@el-decoration.nl 

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.